Wycena

Konsultacje

Doradztwo

Negocjacje

Szkolenia

Kupno

Sprzedaż

Strony: 1 2 3

Metoda IPEH 

1. Założenia teoretyczne metody IPEH  (Internetowe Parametry Elektronicznego Handlu)

Autorska metoda wyceny domen internetowych IPEH została opracowana przez zespół ekspertów mających długoletnie doświadczenie w zakresie: obrotu domenami internetowymi, handlu internetowego, rynku IT, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, wyceny wartości niematerialnych i prawnych, analizy ryzyka projektów inwestycyjnych, analizy ryzyka kredytowego wnioskodawców, biznesplanów i studiów wykonalności.

Wartość domeny internetowej zależy od właściwego doboru nazwy, która służy lepszemu i korzystnemu odróżnianiu się od konkurencji oraz zaspokojeniu potrzeb obecnych i przyszłych grup klientów. Służy też lepszemu utrzymaniu wierności i lojalności klientów, a poza tym jest platformą skutecznej komunikacji z otoczeniem rynkowym. W dużym stopniu przyczynia się do pomnażania zaangażowanego kapitału.

Istotą tej metody jest w pierwszej kolejności analiza atrakcyjności samego słowa lub frazy, stanowiących adres domeny internetowej. Ze zbioru ponad 200 parametrów opisujących wartość domeny wybierane są te, które w najlepszy sposób opisują badaną domenę. Potem następuje badanie zdolności domeny do generowania przychodów w przedziale od trzech do dziesięciu lat. Badanie to jest poprzedzone budową odpowiedniego modelu finansowego, odzwierciedlającego ponoszone nakłady inwestycyjne związane z utrzymaniem domeny oraz jej potencjał zarobkowy w różnych kategoriach przychodów.

Następnie na tym modelu jest przeprowadzana analiza jego wrażliwości, po czym następuje etap budowy trzech scenariuszy dochodowości domeny: bazowego, optymistycznego i pesymistycznego. Każdemu scenariuszowi jest przypisywane prawdopodobieństwo jego wystąpienia. W szacowaniu wartości domeny uwzględnia się również koszt zainwestowanego już w nią kapitału. Ostatnim etapem obliczeń jest ustalenie statystycznych miar ryzyka. Opisany sposób obliczeń jest powtarzany kilka razy, w zależności od zastosowanych sposobów i technik wyceny wartości domeny internetowej.

W ramach metody IPEH można wyróżnić wiele sposobów i technik wyceny wartości domeny internetowej. W praktyce każdy stosowany sposób i technika wyceny wartości domeny internetowej jest obarczony pewnym błędem wynikającym z przyjętych założeń, szacunków i prognoz, które nigdy nie są w 100% pewne.

Dla zachowania większego obiektywizmu metoda IPEH zaleca dokonanie wyceny wartości domeny internetowej w oparciu o kilka sposobów i technik jednocześnie.

W metodzie IPEH są stosowane sposoby i techniki wyceny wartości niematerialnych i prawnych uznawane na arenie międzynarodowej. W praktyce międzynarodowej wyceny wartości niematerialnych i prawnych opierają się głównie na czterech metodach wyceny.

Każdy z przedstawionych niżej sposobów może mieć kilka technik szczegółowych, stosowanych w zależności od przedmiotu wyceny i dostępnych danych. Są to:

  • sposób kosztowy
  • sposób porównawczy (rynkowy)
  • sposób dochodowy
  • sposób mieszany – stosowany rzadko, w szczególnych przypadkach.

Pierwszy sposób jest oparty na danych historycznych zawartych w księgach handlowych podmiotu zlecającego wycenę domeny i odzwierciedla dotychczas poniesione nakłady i koszty związane z budową wartości domeny internetowej.

Drugi sposób odnosi się do sytuacji bieżącej i uwzględnia aktualne transakcje sprzedaży domen internetowych na różnego rodzaju aukcjach i giełdach domen oraz przypadki sprzedaży domen opisywane w literaturze fachowej.

Trzeci sposób za podstawę wyceny przyjmuje wolne przepływy pieniężne prognozowane w okresach przyszłych. Najczęściej okres prognozy obejmuje od trzech do dziesięciu lat.

Czwarty sposób jest kombinacją metod opierających się na założeniach trzech pierwszych sposobów i zwykle jest stosowany w szczególnych przypadkach.

Między innymi mieliśmy przyjemność pracować z:

 

Pages: 1 2 3