Wycena

Konsultacje

Doradztwo

Negocjacje

Szkolenia

Kupno

Sprzedaż

Strony: 1 2 3

Metoda IPEH 

Metoda IPEH pozwala wyceniać wartość domeny internetowej ze względu na cel przeznaczenia wyceny. Metodą tą wyceniane są domeny do celów: podatkowych, transakcji kupna – sprzedaży, oceny działań marketingowych w oparciu o wycenianą domenę internetową, ustalenia wartości firmy i innych celów.

Obecnie wartość domeny internetowej jest istotnym składnikiem wyceny firmy, podnosi siłę jej oddziaływania na otoczenie rynkowe i generuje dodatkowy strumień pieniężny dla jej właścicieli.

Metoda IPEH uwzględnia specyfikę przedsiębiorstwa, jego wielkość, pozycję rynkową, dostępne dane i informacje, które można wykorzystać przy wycenie wartości domeny internetowej.

1.1. Wycena wartości domeny internetowej w oparciu o sposób poniesionych kosztów.

Wycena wartości domeny internetowej bazuje w tym przypadku na wydzieleniu w każdym okresie (najczęściej rocznym) kosztów i nakładów poniesionych w związku z budowaniem struktury elementów wchodzących w skład domeny internetowej. Nakłady te obejmują przede wszystkim wydatki ponoszone na: infrastrukturę teleinformatyczną, działania promocyjne, w tym na reklamę oraz Public Relations. Mogą to być także wydatki przeznaczone na budowanie kanałów internetowej dystrybucji, prowadzenie badań marketingowych, szkolenie personelu itp.

Okres, za jaki są analizowane nakłady i koszty poniesione na budowę wartości domeny internetowej wynosi ostatnie 5 lat od momentu wyceny. Nakłady i koszty za ten okres mają największy wpływ na obecną wartość domeny internetowej. Okres pięciu lat jest zgodny z okresem amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

Odrębnym zagadnieniem jest wysokość poniesionych nakładów i kosztów w sytuacji, gdy zapisy w księgach handlowych podmiotu nie ewidencjonowały ponoszonych nakładów i kosztów na specjalnie wydzielonych kontach księgowych. W takim przypadku eksperci dokonujący wyceny odwołują się do średnich nakładów w podobnych podmiotach, działających na podobnych rynkach. Przyjmuje się, że nakłady i koszty związane z kreowaniem wartości domeny internetowej wynoszą 0,1 – 50% całości wydatków na marketing.

Aby sprowadzić poniesione nakłady i koszty w minionych okresach do wartości obecnej, dokonuje się ich kapitalizacji stopą procentową, która odzwierciedla koszt kapitałów własnych.

Nie wszystkie nakłady i koszty poniesione w związku z budowanie wartości domeny internetowej (np. kreatywność) mogą być wyrażone w formie pieniężnej.

Stosunkowo wysoki poziom subiektywizmu jest wadą tej metody.

Inną techniką, stosowaną w metodzie kosztowej, jest technika kosztów odtworzenia. Założenia przyjęte w tej technice są podobne do sposobu poniesionych kosztów. Na koszty i nakłady nie patrzy się z punktu widzenia ich wartości historycznej, ale obecnej, tj. uwzględnia się takie koszty, jakie należałoby ponieść, aby osiągnąć co najmniej taką samą wartość domeny internetowej postrzeganej jako siła jej oddziaływania na otoczenie rynkowe.

Technika ta różni się od poprzedniej tym, że uwzględnia nie tyle koszty poniesione przez przedsiębiorstwo (gdyż nie wiadomo, czy były one w pełni konieczne), lecz koszty, które trzeba ponieść, uwzględniając obecne realia rynkowe. Z tego względu technika kosztów odtworzenia wydaje się bardziej precyzyjna od techniki poniesionych kosztów. Obecnych i przyszłych właścicieli przedsiębiorstwa najbardziej będzie interesowała obecna wartość domeny internetowej, a w mniejszym stopniu to, w jaki sposób była ona kształtowana.

1.2. Wycena wartości domeny internetowej w oparciu o jej wartość giełdową lub porównawczą.

Wycena wartości domeny internetowej, która opiera się na wycenie jej wartości giełdowej lub porównawczej, należy do grupy metod rynkowych. Pozwala ona na oszacowanie wartości domeny w momencie przeprowadzania analizy. Oznacza to, że jest to wartość aktualna, którą domena reprezentuje w chwili wyceny, nie wynika natomiast z przeszłych decyzji i działań przedsiębiorstwa ani też z przewidywanych w przyszłości zdarzeń. Aktualny stan wartości domeny internetowej jest główną zaletą tej metody. Nowy właściciel od tej pory sam może decydować, jak podnosić wartość nabytej domeny internetowej, jak kształtować jej strukturę i jak nią zarządzać.

Porównywalna cena – sposób ten robi wrażenie niezwykle atrakcyjnego, w praktyce jednak możliwości jego stosowania są ograniczone. Jest to uwarunkowane niewielką liczbą ujawnionych transakcji na rynku sprzedaży domen internetowych (szczególnie dotyczy to rynku polskiego). Utrudnieniem jest poufność transakcji, a przede wszystkim danych finansowych, które nie są publicznie dostępne. Ponadto należy brać pod uwagę szereg okoliczności wywierających bezpośredni wpływ na ostateczną wycenę, np. cel danej transakcji.

Między innymi mieliśmy przyjemność pracować z:

 

Pages: 1 2 3