Wycena

Konsultacje

Doradztwo

Negocjacje

Szkolenia

Kupno

Sprzedaż

Strony: 1 2 3

Metoda IPEH

Zaletą techniki rynkowej opierającej się na wartości giełdowej lub porównawczej jest prostota stosowania oraz szybkość w dochodzeniu do końcowego rezultatu.

Do ułomności tej techniki należy zaliczyć ograniczony zakres stosowania – tylko w przypadku przedsiębiorstw wystawiających swe domeny do publicznej sprzedaży w oparciu o giełdy domen lub przy wycenie domen, których wartość można wycenić poprzez porównanie z innymi transakcjami sprzedaży.

1.3. Wycena wartości domeny – sposobem przychodów przyszłych okresów.

Sposób ten opiera się na założeniu, że domena internetowa może generować strumień przychodów wynikający z posiadania dobrze ukształtowanej struktury handlu internetowego oraz działań promocyjnych. Podstawą szacunków są tutaj przychody przyszłych okresów.

Przyjmuje się założenie, że przyszłe przychody np. z tytułu posiadania dobrej domeny internetowej, dobrze zorganizowanego handlu internetowego, lojalnych klientów, dobrego powiązania działań promocyjnych ze stroną internetową itp., będą wyższe od przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo nieposiadające dobrej domeny internetowej. Możliwe jest prowadzenie działań promocyjnych i handlowych pod dowolną nazwą domeny internetowej, jednakże – jak wykazuje praktyka i doświadczenie – koszty są niewspółmiernie wyższe.

Potencjalne przychody należy pomniejszyć o wydatki ponoszone na działania marketingowe, utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, zatrudnienie personelu, działania innowacyjne itp., które trzeba cały czas ponosić, by utrzymać odpowiednie przychody oparte o działania związane z domeną internetową, a także o należne podatki z tytułu wyższego poziomu sprzedaży. Tak wyliczona różnica, w każdym okresie prognozy, jest dyskontowana współczynnikiem dyskonta uwzględniającym koszt zainwestowanego kapitału.

By technika dochodowa mogła być zastosowana, przedsiębiorstwo musi posiadać zdolność do dalszego istnienia. Jeżeli przyszłość przedsiębiorstwa jest zagrożona, to trudno szacować wartość domeny internetowej na podstawie przyszłych okresów jego działalności.

Istotnym elementem tej techniki jest ustalenie okresu prognozy, jaki ma być brany pod uwagę przy prowadzeniu kalkulacji. Przyjmuje się, że powinien on wahać się w przedziale 3 – 10 lat, przy czym w branżach o większej dynamice zmian (informatyka, telekomunikacja) powinien on być bliższy dolnej granicy, a w branżach w mniejszej dynamice (przemysł metalowy, drzewny, chemiczny, spożywczy) może to być okres zbliżony nawet do 10 lat.

Prognozowanie wysokości przychodów i kosztów w kolejnych latach jest oparte na: podstawie dynamiki przychodów i kosztów w latach ubiegłych, podstawie szacunków i planów zarządu przedsiębiorstwa, podstawie przeciętnej dynamiki w danej branży, podstawie założeń dotyczących parametrów makroekonomicznych.

Sposób przychodów przyszłych okresów daje odpowiedź (w przybliżeniu), jakich korzyści może spodziewać się inwestor zainteresowany nabyciem wycenianej domeny internetowej. Odniesienie do przyszłości jest znacznie korzystniejsze niż bazowanie na danych historycznych. Z tego względu metody z grupy dochodowych są bardzo często wykorzystywane przy wycenie zarówno aktywów materialnych, wartości firmy jak i domen internetowych.

Istnieje szereg odmian wyceny wartości domeny internetowej tą metodą. Podstawowa różnica polega na sposobie wydzielenia z przepływów gotówkowych generowanych przez przedsiębiorstwo tych, które są związane z wycenianą domeną oraz sposobie obliczenia współczynnika dyskontowego.

Między innymi mieliśmy przyjemność pracować z:

 

Pages: 1 2 3